Lincoln College

Science Faculties

Physics

 • Mr. Punya P. Yadav
 • Mr. Arun Shrestha
 • Mr. Naresh Shrestha
 • Mr. Gopal Bahadur Mahat

Chemistry

 • Ms. Devi Bhandari
 • Mr. Anil Pandey
 • Mr. Laxman Gyanwali

Mathematics

 • Mr. Om Narayan Shrestha
 • Mr. Kabi Raj Amgain
 • Mr. Ganesh Ghimire
 • Mr. Rajan Joshi
 • Mr. Kishor Gautam

Botany

 • Dr. Bharat Shrestha
 • Ms. Kamala Pandey
 • Mr. Mandhata Acharya

Zoology

 • Dr. Sunil Ram Vaidhaya
 • Mr. Anju Khadka

Students Highlights